Forskningsstöd från U-CAN 2022-2023

U-CAN utlyser härmed forskningsstöd för forskningsprojekt som använder U-CAN-material. Målsättningen är att stimulera till att fler forskningsprojekt använder U-CAN genom att tillskjuta resurser för att katalysera studierna. Budgeten för utlysningen 22/23 är 2 MSEK.

Kriterier för att söka

Huvudansvarig forskare skall vara verksam vid Uppsala universitet, vid Akademiska sjukhuset eller vid ett av de sjukhus inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som medverkar i U-CAN. Forskningen för vilken man äskar stöd ska utgå från en godkänd U-CAN-/biobanksansökan om att använda U-CANs prov och/eller data.

Tidslinje

Ansökningar som godkänts av U-CAN under perioden 2021-07-01 till 2023-06-30 är behöriga att söka forskningsstöd. Stödet äskas i samband med ny U-CAN-/biobanksansökan om uttag av prov eller data, eller retroaktivt om ansökan godkändes efter 2021-07-01. Retroaktiva äskanden accepteras fram till och med 2022-12-31.

För vad är stödet avsett?

Direkta kostnader som omfattar exempelvis reagens, analyser, uttagskostnader, köpta forskningstjänster, mm täcks av forskningsstödet som beviljas i spannet 100.000-500.000 SEK (inkl. OH). Stödet kan inte användas för lön eller andra personalkostnader och ej heller för inköp av instrument med avskrivning.

Hur ska ansökan utformas?

Äskandet görs som tillägg till U-CAN-ansökan och ska innehålla en kortfattad beskrivning/motivering  samt en projektbudget där de kostnader inklusive OH som man söker täckning för har specificerats (totalt max 1 sida)  För att bättre förstå projektets behov av stöd uppmanar vi att man i projektbudgeten även specificerar redan erhållna medel från andra forskningsfinansiärer samt vilka kostnader de täcker i projektet (löner, drift, mm).

Hur beslutas tilldelning?

Inkomna äskanden kommer att behandlas i två omgångar: Den första med brytpunkt på ansökningar som godkänts före 2022-12-31, och den andra med brytpunkt 2023-06-30 för ansökningar som godkänts efter 2023-01-01.

Inför beslut kommer U-CANs prioriteringsgrupp att utföra en oberoende granskning och prioritering av inkomna äskanden utifrån en sammanvägd bedömning av a) studiens vetenskapliga och kliniska betydelse, b) äskandets storlek i förhållande till värdet/omfattningen av analyserna, samt c) forskargruppens behov av extra resursstöd för att kunna genomföra studien.

U-CANs prioriteringsgrupp lämnar därefter sin rekommendation/prioriteringsordning till U-CANs programberedning, som med utgångspunkt i prioriteringsordningen och med hänsyn till budgetramarna, fattar det formella beslutet kring beviljanden samt eventuella beloppsbegränsningar. Målsättningen är att minst tre stöd per granskningsomgång skall godkännas.

Hur administreras beviljat stöd?

Stödet erhålls genom att U-CAN betalar hela eller delar av inkomna fakturor som uppstått i samband med forskningsaktiviteten. Detta kan omfatta både retroaktiv kompensation för redan betalda fakturor liksom betalning av kommande fakturor.

Fakturorna måste inkomma till Uppsala universitet senast ett år efter äskandets beviljande för att godkännas. I universitetets ekonomisystem skall fakturorna styras till U-CANs projektkoordinator. Nödvändiga faktureringsuppgifter och referenskoder som skall användas för detta syfte meddelas de forskare vars äskanden beviljas.

Senast uppdaterad: 2022-07-02