U-CAN:s organisation

U-CAN är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet och KTH. Programmet är organiserat i flera nivåer med olika ansvarsområden gällande beslutsfattande och genomförande.

U-CAN drivs av programrådet som består av representanter för de medverkande lärosätena.

Programberedningen leder och utvecklar programmets verksamhet. Ordförande i programberedningen, Tobias Sjöblom, UU, är föredragande i programrådet. Programberedningen har, förutom ordföranden, två ledamöter från Uppsala, två från Umeå och en från Stockholm. Läs mer om programberedningen här.

Forskningsberedningsgrupperna har i uppdrag att initiera nya forskningsprojekt och aktivt arbeta för att underlätta möjligheterna att använda det av U-CAN insamlade materialet.

Exekutivkommittéerna i Uppsala och Umeå ansvarar för och samordnar det praktiska genomförandet av programmets projektplan gällande insamlingen av prover och data vid respektive nod. I grupperna ingår representanter från arbetsgrupperna som ansvarar för olika diagnoser samt för biobank och IT. Läs mer om exekutivkommittéerna här

Diagnosgrupperna består av onkologer, kirurger, hematologer, radiologer, patologer och forskare som är verksamma inom de cancerdiagnoser som ingår i U-CAN. De är organiserade i lokala grupper i Uppsala respektive Umeå och deras uppdrag är att utarbeta och genomföra U-CAN:s rutiner för insamling av prover och patientinformation. Inom varje diagnos sker ett nära samarbete mellan orterna. Diagnosgrupperna granskar också de ansökningar om tillgång till prover från U-CANs biobanksprovsamlingar som lämnas in. Läs mer om diagnosgrupperna här.