Ny artikel om U-CAN

2017-06-21

I artikeln beskrivs U-CAN:s provinsamling och organisation samt värdet av U-CAN-materialet för cancerforskningen. Samarbetet mellan medverkande universitet och sjukhus framhålls som en avgörande faktor för den framgångsrika insamlingen av prover och information från cancerpatienter före, under och efter behandling.

U-CAN-projektet inleddes 2010 då Uppsala universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet och KTH tilldelades ett forskningsbidrag inom Vetenskapsrådets utlysning för strategisk forskning inom cancerområdet. I den aktuella artikeln, som sammanfattar U-CAN:s verksamhet under de fem första åren, beskrivs bland annat hur provinsamlingen organiserats, hur cancerpatienter inom totalt åtta cancerområden har rekryterats samt hur insamlade blod- och vävnadsprover samt klinisk information tagits om hand.

Under den tid som projektet pågått har mer än 12 000 patienter inkluderats. Det insamlade materialet är tillgängligt för cancerforskare både i Sverige och internationellt och artikeln presenterar hur man går tillväga för att ansöka om att använda materialet. Under de senaste åren har antalet forskningsprojekt baserat på U-CAN-materialet ökat markant och författarna framhåller U-CAN som en värdefull resurs för t.ex. identifiering och validering av biomarkörer för tidig upptäckt av cancer.

Artikeln har nyligen publiceras i tidskriften Acta Oncologica. Artikelförfattarna är alla verksamma inom U-CAN.

Mer information:
Artikel i Acta Oncologica

Alla nyheter