U-CAN utlyser forskningsstöd

2022-07-02

Under 2022-2023 kan forskare ansöka om stöd för att bedriva forskning baserat på U-CAN material.

Målsättningen med satsningen är att stimulera till att fler forskningsprojekt använder U-CAN genom att tillskjuta resurser för att katalysera nya forskningsstudier. Behöriga att söka är forskare verksamma vid Uppsala universitet, vid Akademiska sjukhuset eller vid ett av de sjukhus inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som medverkar i U-CAN. Forskningen för vilken man kan äska stöd ska utgå från en godkänd U-CAN-/biobanksansökan om att använda U-CANs prov och/eller data.

Ansökningar som godkänts av U-CAN under perioden 2021-07-01 till 2023-06-30 är behöriga att söka forskningsstöd. Stödet äskas i samband med ny U-CAN-/biobanksansökan om uttag av prov eller data, eller retroaktivt om ansökan redan har godkänts efter 2021-07-01.

Medeln, om de beviljas, är medade att täcka kostnader som omfattar exempelvis reagens, analyser, uttagskostnader, köpta forskningstjänster, mm. Forskningsstödet kan inte användas för lön eller andra personalkostnader och ej heller för inköp av instrument med avskrivning. Medel kan beviljas i spannet 100.000-500.000 SEK (inkl. OH) och den totala budgeten för utlysningen 22/23 är 2 MSEK.

Läs mer om utlysningen.

Alla nyheter