Uttag från U-CAN

Material från U-CANs provsamling är tillgängligt för forskare och företag. Proverna kan utlämnas först efter att en formell ansökan inlämnats och godkänts av den berörda biobanken och av U-CAN:s diagnosgrupp.

Planera ditt forskningsprojekt

Alla forskare rekommenderas att kontakta U-CAN för att undersöka tillgängligheten av önskade prover och data innan ansökan om prover lämnas in. För detta ändamål har vi tagit fram ett formulär, "U-CAN pre-project form", där önskemål om provtyper, provmängder och kliniska parametrar kan anges, så att U-CAN enklare kan bedöma om projektet är genomförbart inom befintlig kohort. Skicka det ifyllda formuläret till u-can@igp.uu.se (OBS! Skicka inte pre-project form till biobanken).

U-CAN har tagit fram riktlinjer för studiedesign som bör användas som stöd vid utformning av förfrågningar och ansökningar (OBS, endast tillgängliga på engelska).

Länkar till dokument
U-CAN Pre-project form (pdf)
U-CANs riktlinjer för studiedesign (pdf)

Ansökan om tillgång till U-CAN-prover

Ansökan om uttag av prover lämnas till Uppsala Biobank och/eller Biobanken Norr. U-CAN:s administration kan i viss utsträckning hjälpa till med att förbereda/förgranska ansökan.

Detaljerad information om hur du ansöker om uttag hittar du i dokumenten ”U-CAN instruktion för uttag” och "Tillägg för hematologiska maligniteter" som riktar sig till forskare. För uttag från Umeås provsamling hänvisas till U-CAN-projektets hemsida på Umeå universitet.

I korthet består ansökan av U-CANs ansökningsblankett och en projektplan för fackmän (bedöms av U-CAN) och en komplett biobanksansökan enligt biobankens instruktioner (bedöms av biobanken). För uttag av U-CAN-material krävs alltid att det finns tillstånd från Etikprövningsmyndigheten att bedriva den tilltänkta forskningen. Ytterligare bilagor till ansökan, exempelvis överenskommelse om forskningssamarbete, kan också krävas innan tillgång till prover från U-CANs provsamlingar kan beviljas.

För forskningsprojekt som drivs av annan part än de universitet som samlar patientmaterial i U-CAN ska en forskare vid materialsamlande universitet med verksamhet inom diagnosområdet vara medsökande. Dessa personer ska ges möjlighet att uppfylla regler som gäller för medförfattarskap enligt ICMJE (länken öppnas i nytt fönster) vid publikationer som använder materialet. Företrädare från diagnosgruppen skall därför alltid erbjudas möjlighet att delta i det vetenskapliga arbetet.

Granskning av uttagsansökan

Den biobank som förvarar proverna bedömer om ansökan uppfyller alla formalia som krävs. Uttagsansökan kommer sedan att granskas av en ”diagnosgrupp” inom U-CAN bestående av sakkunniga inom området som bedömer om hypotesen kan prövas på ett bra sätt med hjälp av det material som efterfrågas. Innan uttag kan ske bedömer provsamlingsansvariga om önskade prover finns tillgängliga i tillräcklig mängd för att lämnas till forskaren.

Dokument och länkar

U-CAN Instruktion för uttag av material (pdf)
Tillägg för hematologiska maligniteter (pdf)
U-CAN ansökningsblankett (pdf)
U-CAN Rutin för TMA-produktion (pdf)

U-CAN-projektets hemsida på Umeå universitet (öppnas i nytt fönster)
Uppsala Biobank (öppnas i nytt fönster)
Biobanken Norr (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-08-31