Uttag från U-CAN

Material från U-CANs provsamling är tillgängligt för forskare och företag. Enklaste sättet att påbörja en ansökan är att kontakta U-CAN för att undersöka tillgängligheten av de önskade proverna och datat.

För detta ändamål har vi tagit fram ett formulär där önskemål om provtyper, provmängder och kliniska parametrar kan anges, så att U-CAN enklare kan bedöma om projektet är genomförbart inom befintlig kohort.

U-CAN Pre-project form

Skicka det ifyllda formuläret till u-can@igp.uu.se

U-CAN har tagit fram riktlinjer för studiedesign som bör användas som stöd vid utformning av förfrågningar och ansökningar (OBS, endast tillgängliga på engelska).

U-CANs riktlinjer för studiedesign

Proverna kan utlämnas först efter att en formell ansökan inlämnats enligt instruktionerna nedan och godkänts av den berörda biobanken och av U-CAN:s diagnosgrupp.

Ansökan om tillgång till U-CAN-prover

Ansökan om uttag lämnas till Uppsala Biobank och/eller Biobanken Norr. För att uttag av U-CAN-material ska kunna godkännas måste det alltid finnas tillstånd från Etikprövningsnämnden. U-CAN:s administration kan i viss utsträckning hjälpa till med att förbereda/förgranska ansökan.

Detaljerad information om hur du ansöker om uttag hittar du i dokumentet ”U-CAN instruktion för uttag” nedan. I korthet skall en ansökan innehålla följande delar:


Dokument

U-CAN Instruktion för uttag av material
U-CAN ansökningsblankett
U-CAN Rutin för TMA-produktion
Tillägg för hematologiska maligniteter

Granskning av uttagsansökan

Uttagsansökan kommer att granskas av en ”diagnosgrupp” med sakkunniga inom området som bedömer om hypotesen kan prövas på ett bra sätt med hjälp av det material som efterfrågas. För forskningsprojekt som drivs av annan part än de universitet som samlar patientmaterial i U-CAN ska en forskare vid materialsamlande universitet med verksamhet inom diagnosområdet vara medsökande. Dessa personer ska ges möjlighet att uppfylla regler som gäller för medförfattarskap enligt ICMJE vid publikationer som använder materialet. Företrädare från diagnosgruppen skall därför alltid erbjudas möjlighet att delta i det vetenskapliga arbetet.