Forskningsprojekt i U-CAN

Forskare och företag kan ansöka om tillgång till U-CAN-material för att besvara sina hypoteser. Sedan starten har mer än 100 forskningsprojekt fått godkänt att använda material från U-CAN.

Projektens frågeställningar och mål varierar men nedan presenteras ett urval av de forskningsprojekt som bedrivs med U-CAN-material.

Ett urval av forskningsprojekt

Foto på provrör på en labbänkNya behandlingsalternativ vid akut leukemi
En majoritet av patienterna med akut myeloisk leukemi (AML) svarar inte på behandlingen eller återinsjuknar efter att först ha tillfrisknat. I det här projektet studerar vi AML-celler som samlats in via U-CAN för att öka kunskapen cancercellens uppkomst och fortlevnad och varför sjukdomen ofta är så svårbehandlad. Vi hoppas att våra resultat ska bana väg för utvecklingen av nya behandlingsalternativ.

Molekylära mekanismer för återfall vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
I denna studie undersökte vi patienter som behandlats med FCR och som initialt hade svarat på behandling men sedan fått återfall i sin sjukdom. Vi samlade in prover tagna före behandling och vid återfall och använde bland annat prover från U-CAN. Sammanfattningsvis gav våra resultat en inblick i det genomiska landskapet hos KLL-patienter som fått återfall efter behandling med FCR samt identifierade mutationer i RPS15 som en ny mekanism vid aggressiv KLL.

Identifiering av biomarkörer som kan förutsäga risk för läckage och abscesser hos patienter som opererats för kolorektalcancer
Kolorektalcancer är en vanlig cancersjukdom som främst behandlas kirurgiskt. Operationen medför ofta komplikationer som kan leda till betydande lidande för patienten. I det här projektet vill forskarna hitta proteiner som kan kopplas till en ökad risk för komplikationer hos opererade kolorektalcancerpatienter.

Klonal evolution vid ibrutinibbehandling av kronisk lymfatisk leukemi
Behandling med ibrutinib är ny strategi vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som ofta har god effekt på sjukdomssymtomen. Tyvärr har patienterna ändå kvar sjukdomen vilket kan bero på att nya mutationer uppkommer under sjukdomens utveckling. För att få mer kunskap om risken för att nya mutationer ska uppstå vid nya behandlingar av KLL analyserar forskarna U-CAN-prover tagna från KLL-patienter före behandlingsstart samt efter 1 års behandling med ibrutinib.

Betydelsen av LRIG-proteiner vid kolorektalcancer
Många patienter med kolorektalcancer botas med kirurgi men sjukdomen är svår att behandla om den har spritt sig. Forskarna i det här projektet undersöker tumörprover från 700 patienter för att se om de kroppsegna proteinerna LRIG har någon betydelse för sjukdomsprognosen. Målet är att utveckla nya LRIG-baserade behandlingsstrategier eller att använda LRIG-proteinerna som prognostiska biomarkörer för kolorekatalcancer.