Information till patienter och allmänhet

VAD ÄR U-CAN?

U-CAN är ett av den svenska regeringens 'Strategiska forskningsområden' och finansieras av skattemedel. Projektet drivs sedan 2010 som ett samarbete mellan Uppsala universitet (som leder projektet), Umeå universitet, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet. I Uppsala och Umeå bedrivs provinsamling från patienter i mycket nära samarbete med sjukvården, universitetssjukhusen och regionernas biobanker. Knutna till Uppsala är även sjukhusen i Gävle, Falun, Karlstad och Västerås där insamling av prov och data också sker.

Det nära samarbetet mellan universitet och sjukvård har möjliggjort uppbyggandet av en unik struktur och logistik för storskalig och sjukvårdsintegrerad biobankning, som i sin tur skapar en unik och mycket värdefull samling material och data för pågående och framtida cancerforskning. Materialet som U-CAN samlar görs tillgängligt för både akademiska forskare och företag i Sverige och internationellt, vilka kan ansöka om att ta ut prover från U-CAN för forskningsändamål.

VAD GÖR U-CAN?

U-CANs kärnverksamhet handlar om att samla in prov och data från patienter som har drabbats av olika former av cancer för att dessa prov senare skall kunna användas av forskare. Det övergripande målet är att utgöra en central och viktig resurs för forskning som syftar till att bland annat utveckla nya metoder för att ställa diagnos, möjliggöra tidig upptäckt av cancer, eller för att förutse den mest effektiva behandlingen på individuell nivå. Genom att driva en strukturerad provinsamling förbättrar U-CAN-projektet både tillgången och kvaliteten på insamlade prover, vilka i sig utgör grundpelaren för högkvalitativ och kliniskt överförbar cancerforskning.

VAD INNEBÄR DET ATT MEDVERKA SOM PATIENT?

För att medverka i U-CAN måste man lämna ett skriftligt samtycke. Det är helt frivilligt att delta i U-CAN och man kan välja att avstå helt, eller när som helst avbryta sin medverkan utan att det påverkar den vård och behandling som man får.

Som medverkande i U-CAN samtycker man till att lämna prov som öronmärks specifikt för forskningsändamål. Detta innebär att man som patient ombeds att lämna extra blodprov och att både blodproven och bitar av tumören sparas i en biobank, samt att information från bland annat patientjournalen, enkäter, röntgenundersökningar och laboratorieundersökningar samlas in och används för forskning.

Det unika med U-CAN-projektet är att prover från samma patient samlas in över tid, exempelvis vid diagnos och operation samt i samband med behandlings- eller återbesök. Att uppföljningsprover samlas över tid gör det möjligt för forskare att undersöka och ställa avancerade frågor om tumörers utveckling och behandling. Genom att delta i U-CAN bidrar patienter därför till att ge forskare bättre möjligheter att förstå och behandla cancer. De prov och data som en enskild patient donerar till U-CAN kan användas inom många olika studier och nyttjas av flera olika forskargrupper många år in i framtiden.

ATT MEDVERKA SOM KONTROLLPERSON

Forskningen behöver även analysera prov från patienter utan cancerdiagnos som jämförelsematerial eftersom man annars kan ha svårt att bedöma om proverna från cancerpatienterna avviker i ett eller annat avseende. Utöver att samla in prov och data från patienter diagnosticerade med en cancersjukdom tillfrågas därför i vissa fall även andra patientgrupper eller friska frivilliga personer att medverka i U-CAN i syfte att samla in och använda dessa prover som jämförelsematerial (eller "kontroller") till cancerproverna. Även prov från patienter som gått med i U-CAN vid misstanke om cancer, men där diagnosen senare visade sig vara något annat, är värdefulla då även de kan användas som jämförande kontrollprov.

Exempel på där man aktivt samlar eller tidigare har samlat kontrollmaterial är hos patienter med äggstockscystor, patienter med post-menstruella blödningar, från patienter som genomgår en rektal endoskopiundersökning, samt prover lämnade av frivillig sjukvårdspersonal. 

Skillnaden mot att vara med i U-CAN som cancerpatient eller som kontrollperson ligger i att kontrollpersonerna endast lämnar prov vid ett provtagningstillfälle.

Frågor kring ditt deltagande i U-CAN besvaras i första hand av din behandlande läkare.

Till sidans topp 

Senast uppdaterad: 2022-08-16